Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1998 roku o radcach prawnych, zgodnie z którą pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny świadczy pomoc prawną, a w szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami.

Zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia radców prawnych przed organami sprawiedliwości reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

Za udzielenie porady prawnej radca prawny Jacek Jaranowski pobiera wynagrodzenie w kwocie od 50 zł do 150 zł, a jego wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy i czasu zaangażowania radcy. W sprawach bardziej skomplikowanych wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie.

Reklamy