Obszary specjalizacji Kancelarii:

1. Prawo cywilne, w szczególności:

1.1 Prawo rzeczowe, w tym zagadnienia związane z prawem własności i ograniczonymi prawami rzeczowymi, np. hipoteką, zastawem czy służebnością przesyłu.

1.2 Zobowiązania, w tym zagadnienia z zakresu najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, umowy sprzedaży, umowy o dzieło i roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, leasingu, przewozu i innych umów.

1.3 Zabezpieczenia wykonania umów oraz realizacja zabezpieczeń, w tym roszczenia z tytułu prawa wekslowego.

1.4 Prawo spadkowe, w tym zagadnienia związane z działem spadku i wszelkimi rozliczeniami ( np. roszczenia z tytułu zachowku).

2. Prawo handlowe, w tym obsługa spółek osobowych i kapitałowych, pomoc w rozliczeniach pomiędzy kontrahentami, wspólnikami i innymi podmiotami.

3. Prawo bankowew tym roszczenia z umowy kredytowej i rachunku bankowego, weryfikacja bankowych tytułów egzekucyjnych.

4. Ubezpieczenia, w tym dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia (bez ubezpieczeń społecznych).

5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. Reprezentowanie klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami państwowymi i innymi podmiotami.

7. Weryfikacja prawidłowości działań organów egzekucyjnych, w tym także pomoc dłużnikom w respektowaniu ich praw w toku postępowania egzekucyjnego.

8. Udział w negocjacjach, weryfikacja umów i dokumentów, doradztwo oraz ocena skutków prawnych dokonywanych czynności.

Reklamy